Stelis kefersteiniana - Synonym: Pleurothallis flexuosa